Posted By: BigFoot (en eeeeen !!!) on 'CZbbs'
Title:     Re: Zruseni konta!!!
Date:      Wed Oct 11 18:23:11 2000

at to bylo jakkoli, nemam dojem, ze by kolem sebe Travis kopal

BigFoot, aka Yaroukh; yaroukh@email.cz
"Budiz svetlo", rekl Booh - a bylo svetlo ...
"Budiz k nicemu", rekl Booh - and here I am !
8}__ __ _

Search the boards