Posted By: McClane (John McClane) on 'CZculture'
Title:   Jarre pod hvezdami ?
Date:   Wed May 7 10:40:03 1997

Hi !

Nevite nekdo neco blizsiho o tom predstaveni v prazskem planetariu "Jarre pod 
hvezdami" ? Z toho plakatu co sem videl se clovek moc nedozvi. Vo co gou ?

Thanx
McClane

         /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/
        /_____ Jiri Janyska alias McClane ______/
         e-mail: xjanyska@cslab.felk.cvut.cz 
           http://cs.felk.cvut.cz/~xjanyska  
            YOU GOT THE BFG 9000, OH YES...  
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Search the boards