Posted By: lucie2 (Lucie, noci upije) on 'CZdrugs'
Title:   Zakon, seznam latek
Date:   Mon Mar 12 18:18:03 2001

Zdar,
procitala jsem si znovu tenhle board a kdosi tu chtel zakon a zejmena
narizeni vlady specifikujici, co je to omamna a psychotropni latka. Protoze
jsem to taktez dost tezce shanela, zasilam k uzitku vsem.

-- Lucie

------------------------------------------------------------
ASPI - stav k 7.11.2000 do castky 106/2000 Sb. -
Obsah a text 167/1998 Sb. - posledni stav textu nabyva ucinnost az od 30. 
6.2001
------------------------------------------------------------
              167/1998 Sb.
               ZAKON
           ze dne 11. cervna 1998
   o navykovych latkach a o zmene nekterych dalsich zakonu
Zmena: 354/1999 Sb.
Zmena: 117/2000 Sb.
Zmena: 132/2000 Sb.
Zmena: 117/2000 Sb. (cast)

 Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky:

               CAST PRVNI

                HLAVA I
            UVODNI USTANOVENI

                 1

            Pusobnost zakona
 (1) Tento zakon upravuje
a) zachazeni s navykovymi  latkami, s pripravky obsahujicimi
  navykove latky (dale jen "pripravky"), s nekterymi latkami
  pouzivanymi pri vyrobe nebo zpracovani navykovych latek (dale
  jen "prekursory") a zachazeni s pomocnymi latkami, jejich
  vyvoz, dovoz a tranzitni operace s nimi,1)
b) pestovani maku, konopi a koky a vyvoz a dovoz makoviny.

 (2) Tento zakon  se nevztahuje na  zachazeni s prekursory
obsazenymi
a) v lecivech v lekove forme,2) s vyjimkou lecivych pripravku
  obsahujicich efedrin a lecivych pripravku obsahujicich vetsi
  mnozstvi nez 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lekove formy,
b) v jinych vyrobcich nebo latkach, pokud slozeni techto vyrobku
  nebo latek je takove, ze prekursory v nich obsazene nemohou byt
  snadnym zpusobem pouzity nebo znovu ziskany snadno pouzitelnymi
  zpusoby.
------------------------------------------------------------------
1)  139 odst. 8 zakona c. 13/1993 Sb., celni zakon.
2)  2 odst. 3 zakona c. 79/1997 Sb., o lecivech a o zmenach
  a doplneni nekterych souvisejicich zakonu.

                 2

               Pojmy

 Pro ucely tohoto zakona se rozumi
a) navykovymi latkami omamne latky a psychotropni latky uvedene
  v prilohach c. 1 az 7 tohoto zakona,
b) pripravkem roztok nebo smes v jakemkoli fyzikalnim stavu
  obsahujici jednu nebo vice navykovych latek,
c) prekursorem latka uvedena v priloze c. 9 tohoto zakona, jakoz
  i roztok nebo smes v jakemkoli fyzikalnim stavu obsahujici
  jednu nebo vice latek uvedenych v priloze c. 9 tohoto zakona,
  krome latek uvedenych v  1 odst. 2 tohoto zakona,
d) pomocnou latkou latka uvedena v priloze c. 10 nebo v priloze
  c. 11 tohoto zakona,
e) makovinou vsechny nadzemni casti (krome semen) maku seteho
  (Papaver somniferum), jakoz i jejich drt,
f) konopim kvetouci nebo plodonosny vrcholik rostliny z rodu
  konopi (Cannabis) nebo nadzemni cast rostliny z rodu konopi,
  jejiz soucasti je vrcholik.

               HLAVA II
   ZACHAZENI S NAVYKOVYMI LATKAMI, PRIPRAVKY, PREKURSORY
            A POMOCNYMI LATKAMI

                 3

    Zachazeni s navykovymi latkami, pripravky a prekursory

 (1) Zachazenim s navykovymi latkami, pripravky a prekursory se
rozumi
a) vyzkum,  vyroba, zpracovani,  odber, skladovani,  dodavani
  a pouzivani navykovych latek, pripravku a prekursoru,
b) koupe a prodej navykovych latek, pripravku a prekursoru, jakoz
  i nabyvani a pozbyvani dalsich vecnych nebo zavazkovych prav
  s nimi spojenych, zprostredkovani takovych smluv a zastupovani
  pri jejich uzavirani.

 (2) Navykove latky uvedene v priloze c. 3 nebo 4 tohoto zakona
a pripravky je obsahujici mohou byt pouzity pouze k vedeckym
a velmi omezenym  terapeutickym ucelum vymezenym  v povoleni
k zachazeni. Ostatni navykove latky a pripravky je obsahujici
mohou byt pouzity pouze k terapeutickym, vedeckym, vyukovym,
veterinarnim ucelum nebo i k jinym ucelum na zaklade povoleni
Ministerstva zdravotnictvi.

========================================

Eh, konec citatu, je to, koukam, velmi dlouhe. No, z tech uvodnich citaci
si lze uz zakon asi dohledat ve Sbirce, tak vyberu jen paragrafy, ktere
mi prijdou zajimave.               Zakazy

 Zakazuje se
a) umistovat navykove latky, pripravky a prekursory v celnich
  skladech, svobodnych celnich pasmech a svobodnych celnich
  skladech,7)
b) zasilat navykove latky, pripravky a prekursory
 1. postou jako obycejne zasilky,
 2. prostrednictvim postovnich schranek, nebo
 3. osobam, ktere nejsou opravneny zachazet s navykovymi latkami,
c) predavat jakymkoli zpusobem jine osobe houby rodu lysohlavka
  (Psilocybe),
d) ziskavat opium z maku seteho (Papaver somniferum),
e) ziskavat  konopnou  pryskyrici  a  latky  ze  skupiny
  tetrahydrokanabinolu z rostliny konopi (rod Cannabis),
f) reklama na navykove latky, pripravky a prekursory.
------------------------------------------------------------------
7)  162, 162a a 220 zakona c. 13/1993 Sb., ve zneni zakona
  c. 113/1997 Sb.

                16

     Registrace vyrobcu, vyvozcu, dovozcu a prodejcu
             pomocnych latek

 Za ucelem boje proti nedovolene vyrobe navykovych latek jsou
osoby, ktere hodlaji vyrobit nebo vyrabet nebo vyvazet nebo
dovazet pomocne latky uvedene v prilohach c. 10 a 11 tohoto zakona
nebo prodavat pomocne latky uvedene v priloze c. 10 tohoto zakona
povinny se  zaregistrovat u Ministerstva  zdravotnictvi pred
zahajenim cinnosti. Zadost o registraci se podava na formulari
vydanem Ministerstvem zdravotnictvi.

                HLAVA V
    PESTOVANI KONOPI A KOKY A VYVOZ A DOVOZ MAKOVINY

                24

           Pestovani konopi a koky

 Zakazuje se
a) pestovat druhy a odrudy rostliny konopi (rod Cannabis), ktere
  mohou  obsahovat  vice  nez  0,3  %  latek  ze  skupiny
  tetrahydrokanabinolu,
b) pestovat rostliny rodu Erythroxylon (ker koka).

                25

           Vyvoz a dovoz makoviny

 (1) K vyvozu nebo dovozu makoviny se vyzaduje povoleni k vyvozu
makoviny nebo povoleni k dovozu makoviny.

 (2) Povoleni k vyvozu makoviny a povoleni k dovozu makoviny
vydava Ministerstvo zdravotnictvi, ktere je rovnez opravneno
vydane povoleni odejmout, pokud je duvodne podezreni, ze doslo
k poruseni  povinnosti  vyplyvajicich  z  tohoto  zakona  ci
z rozhodnuti  vydaneho na  jeho zaklade  nebo ze  se jedna
o nedovoleny obchod podle mezinarodnich smluv, kterymi je Ceska
republika vazana. Povoleni k vyvozu makoviny lze vydat na dobu
v nem urcenou pro vice vyvozu. Jinak se pri vydavani a odneti
povoleni k vyvozu makoviny a povoleni k dovozu makoviny pouziji
ustanoveni hlavy ctvrte.


                29

     Ohlasovaci povinnost osob pestujicich mak a konopi

 Osoby pestujici mak sety nebo konopi na celkove plose vetsi nez
100 metru ctverecnych jsou povinny predat mistne prislusnemu
organu kraje v prenesene pusobnosti
a) do konce prosince rozlohu pozemku, na nichz byl pestovan mak
  sety nebo konopi, a mnozstvi sklizene makoviny,
b) do konce kvetna odhad rozlohy pozemku, na nichz bude pestovan
  mak sety a konopi.


34


 (3) Inspektor je pri vykonu kontrolni cinnosti opravnen
a) vstupovat na pozemky, do objektu a mistnosti,
b) vyzadovat vysvetleni zjistenych skutecnosti a predlozeni listin
  a dokumentu,
c) porizovat kopie listin a dokumentu a vypisy z nich, a nelze-li
  tak ucinit a soucasne je to nutne pro provedeni kontroly,
  odebrat listiny a dokumenty,
d) v rozsahu nezbytne nutnem pro provedeni kontroly odebirat
  vzorky.

 (4) Pozada-li  o to  pisemne kontrolovana  osoba, poskytne
kontrolni organ za odebrane vzorky nahradu ve vysi vyrobnich nebo
porizovacich nakladu.

 (5) Inspektor  projedna s  kontrolovanou osobou  nedostatky
zjistene pri kontrole a  zpusob a lhutu jejich odstraneni.
O prubehu a vysledku kontroly sepise inspektor zapis.

 (6) Kontrolovane osoby jsou povinny strpet kontrolu a poskytnout
soucinnost potrebnou k jejimu provedeni.


Pokuty

c) az do vyse 10 000 000 Kc, pokud bez povoleni k zachazeni
  uskutecni cinnosti, pro ktere se vyzaduje povoleni k zachazeni,
  nebo uskutecni vyvoz bez vyvozniho povoleni nebo dovoz bez
  dovozniho povoleni,

Search the boards