Posted By: lucie2 (Lucie, noci upije) on 'CZdrugs'
Title:   Jeste narizeni vlady
Date:   Mon Mar 12 18:27:43 2001

Jeste k pravnim predpisum.

Clovek by fakt neveril, co vsechno se zrejme da fetovat.
ke konci uz je to fakt divne formatovane, sorry.

Pobavila mne hlaska

Opium                                     
  krome homeopaticky vyrobenych pripravku, jejichz stupen redeni  je 
  vyssi nez D4 nebo CH2

;-)

-- Lucie 
===========================================================================
 Tento zakon nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 1999.

              Zeman v. r.
              Havel v. r.
             Tosovsky v. r.

               Pril.1

         OMAMNE LATKY ZARAZENE DO SEZNAMU I
      podle Jednotne Umluvy o omamnych latkach
 (vyhlaska c. 47/1965 Sb. ve zneni sdeleni c. 458/1991 Sb.)

 Mezinarodni 
nechraneny                                 
Poznamka
     nazev                 Chemicky nazev
      (INN)
   v ceskem jazyce
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Acetorfin          
3-O-acetyl-7alfa-[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endo-
              -ethenotetrahydrooripavin
Acetyl-alfa-methyl     N-[1-(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]acetanilid
fentanyl
Acetylmethadol       3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan
Alfacetylmethadol      alfa-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan
Alfameprodin        
alfa-3-ethyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin
Alfamethadol        alfa-4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol
Alfa-methylfentanyl     
N-[1-(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilid
Alfa-methylthiofentanyl   N-[1-]l-methyl-2(2-thienyl)ethyl-
              -[4-piperidyl]propionanilid
Alfaprodin         alfa-1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidin
Alfentanil         N-{1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazo1-1-
              -yl)-ethyl]-4-methoxymethyl-4-piperidinyl}-N-
              -fenylpropionamid monohydrochlorid
Allylprodin         3-allyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin
Anileridin         ethylester kyseliny 1-(4-aminofenethyl)-4 fenyl-4-
              -piperidinkarboxylove
Benzethidin         ethylester kyseliny 
1-(2-benzyloxyethyl)-4-fenyl-4-
              -piperidinkarboxylove
Benzylmorfin        3-benzylmorfin
Betacetylmethadol      beta-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan
Beta-hydroxyfentanyl    
N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]propionanilid
Beta-hydroxy-3-       N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-
methylfentanyl       -3-methyl-4-piperidyl]propinanilid
Betameprodin        
beta-3-ethyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin
Betamethadol        beta-4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol
Betaprodin         beta-1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidin
Bezitramid         1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-(2-oxo-3 propionyl-
              -1-benzimidazolinyl)piperidin
Dextromoramid        ( + )-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutyryl)-
              pyrrolidin
Diampromid         N-[2-(methylfenethylamino)propyl]propionanilid
Diethylthiambuten      3-diethylamino-1,1-di(2'thienyl)-1-buten
Difenoxin          1-(3,3 difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenyl-4-piperidin-
              karboxylova kyselina
Difenoxylat         ethylester kyseliny 1-(3,3 
difenyl-3-kyanpropyl)-4-
              -fenyl-4-piperidinkarboxylove
Dihydroetorfin       7,8-dihydro-7-alfa-[1-(R)-hydroxy-1-methyl-butyl]-
              -6,14-endo-ethantetrahydrooripavin
Dihydromorfin        4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6 diol
Dimenoxadol         2-dimethylaminoethylester kyseliny ethoxydifenyl-
              octove
Dimefeptanol        4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol
Dimethylthiambuten     3-dimethylamino-1,1-di(2'-thienyl)-1-buten
Dioxafetylbutyrat      ethylester kyseliny 2,2-difenyl-4-morfolinomaselne
Dipipanon          4,4-difenyl-6-piperidino-3-heptanon
Drotebanol         3,4-dimethoxy-17-methylmorfinan-6beta,14-diol
Ekgonin           [lR-(exo,exo)]-3-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo-
              [3.2.l]oktan-2-karboxylova kyselina
              - jeho estery a derivaty, ze kterych je mozno
              transformaci ziskat ekgonin a kokain
Ethylmethylthiambuten    1,1-di(2'-thienyl)-3-methylethylamino-1-buten
Etonitazen         1-(2-diethylaminoethyl)-2-(4-ethoxybenzyl)-
              -5-nitrobenzimidazol
Etoxeridin         ethylester kyseliny 4-fenyl-1-[2-(2-hydroxy-
              ethoxy)ethyl]-4-piperidinkarboxylove
Fenadoxon          4,4-difenyl-6-morfolino-3-heptanon
Fenampromid         N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilid
Fenazocin          5,9-dimethyl-2-fenethyl-2'-hydroxy-6,7-benzomorfan
Fenomorfan         N-fenethyl-3-hydroxymorfinan
Fenoperidin         ethylester kyseliny 
4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxy-              
propyl)-4-piperidinkarboxylove
Fentanyl          N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propionanilid
Furethidin         ethylester kyseliny 4-fenyl-1-(2-
              tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-piperidinkarboxylove
Hydrokodon         
4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-on       dihydrokodeinon
Hydromorfinol        l4-hydroxy-7,8-dihydromorfin
Hydromorfon         
4,5-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorfinan-6-on       dihydromorfinon
Hydroxypethidin       ethylester kyseliny 4-(3-hydroxyfenyl)-1-methyl-
              -4-piperidinkarboxylove
Isomethadon         4,4-difenyl-6-dimethylamino-5-methyl-3-hexanon
Klonitazen         1-(2-diethylaminoethyl)-2-(4-chlorbenzyl)-5-
              -nitrobenzimidazol
Kodoxim           6-karboxymethyloxim dihydrokodeinonu
Koka - list
Kokain           methylester benzoylekgoninu
Koncentrat z 
makoviny                                
poloprodukt

  k vyrobe alkaloidu

  ziskany

  technologickou

  upravou makoviny
Levofenacylmorfan      (-)-N-fenacyl-3-hydroxymorfinan
Levomethorfan        
(-)-3-methoxy-N-methylmorfinan             Izomer

  dextromethorfan

  [(+)-3-methoxy-N-methylmorfinan]

  je vynat ze seznamu

  omamnych latek

  uvedenych v teto
  priloze
Metazocin          2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorfan
Methadon          4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanon
Methadon, meziprodukt    2,2-difenyl-4-dimethylaminovaleronitril
Methyldesorfin       6-methyl-delta-6-desoxymorfin
Methyldihydromorfin     6-methyl-7,8-dihydromorfin
Metopon           5-methyl-7,8-dihydromorfin-6-on
Moramid, meziprodukt    kyselina 2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinomaselna
3-Methylfentanyl      cis nebo trans 
N-(1-fenethyl-3-methyl-4-piperidyl)-
              propionanilid
3-Methylthiofentanyl    N-{3-methyl-1-[2-(2-thienyl)
              ethyl]-4-piperidyl}propionanilid
Morferidin         ethylester kyseliny 
4-fenyl-1-(2-morfolinoethyl)-4-
              -piperidinkarboxylove
Morfin           7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diol
Morfin 
methobromid                                 
a jine derivaty

  morfinu se

  ctyrvaznym dusikem

  vcetne derivatu

  morfin-N-oxidu (i

  kodein-N-oxidu)
Morfin-N-oxid        
(5alfa,6alfa)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfi-
              nan-3,6-diol-17-oxid
MPPP            propylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-piperidin-
              karboxylove
Myrofin           6-myristoyl-3-benzylmorfin
Nikomorfin         3,6-dinikotinoylmorfin
Noracymethadol       
alfa-(+/-)-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-methylaminoheptan
Norlevorfanol        (-)-3-hydroxymorfinan
Normethadon         4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-hexanon
Normorfin          
demethylmorfin-(5alfa,6alfa)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-
              morfinan-3,6-diol
Norpipanon         4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon
Opium                                     
   krome homeopaticky

  vyrobenych

  pripravku, jejichz

  stupen redeni  je

  vyssi nez D4 nebo

  CH2
Oxykodon          14-hydroxydihydrokodeinon
Oxymorfon          14-hydroxydihydromorfinon
Parafluorfentanyl      4'-fluor-N-(1-fenethyl-4-
              piperidyl)propionanilid
PEPAP            ethylester kyseliny 
1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidin-
              karboxylove
Pethidin          ethylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-
              piperidinkarboxylove
Pethidin, meziprodukt A   4-fenyl-4-kyan-1-methylpiperidin
Pethidin, meziprodukt B   ethylester kyseliny 4-fenyl-4-piperidinkarboxylove
Pethidin, meziprodukt C   kyselina 4-fenyl-1-methyl-4-piperidinkarboxylova
Piminodin          ethylester kyseliny 
4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)-
              -4-piperidinkarboxylove
Piritramid         1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-piperidino-4-
              -piperidinkarboxamid
Proheptazin         1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxyhexahydro-
              -1H-azepin
Properidin         isopropylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-
              -piperidinkarboxylove
Racemethorfan        (+/-)-3-methoxy-N-methylmorfinan
Racemoramid         (+/-)-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobuty-
              ryl)pyrrolidin
Racemorfan         (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorfinan
Remifentanil        methylester kyseliny 1-(2-methoxykarbonylethyl)-
              -4-(fenylpropionylamino)-piperidin-4-karboxylove
Sufentanil         N-{4-methoxymethyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-
              -4-piperidyl}propionanilid
Thebain           
(5alfa)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-
              -17-methylmorfinan
Thebakon          acetyldihydrokodeinon
Thiofentanyl        
N-{l-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}propionanilid
Tilidin           ( +/- )-ethylester trans-2-dimethylamino-1-fenyl-
              -3-cyklohexen-1-karboxylove kyseliny
Trimeperidin        4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimethylpiperidin
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Vcetne izomeru omamnych latek uvedenych v tomto seznamu, dale
estery a etery omamnych latek uvedenych v tomto seznamu a soli
omamnych latek uvedenych v tomto seznamu, vcetne soli izomeru,
esteru a eteru ve vsech pripadech, kdy tyto soli mohou existovat.

               Pril.2

         OMAMNE LATKY ZARAZENE DO SEZNAMU II
      podle Jednotne Umluvy o omamnych latkach
  (vyhlaska c. 47/1965 Sb. ve zneni sdeleni c. 458/1991 Sb.)

Mezinarodni nechraneny          Chemicky nazev            
Poznamka
    nazev
    (INN)
  v ceskem jazyce
-------------------------------------------------------------------------------
---------
Acetyldihydrokodein   (5alfa,6alfa)-6-acetoxy-4,5-epoxy-3-methoxy-17-
            methylmorfinan
Dextropropoxyfen    alfa-(+)-1,2-difenyl-4-dimethylamino-3-methyl-
            -2-propionyloxybutan
Dihydrokodein      (5alfa,6alfa)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-
            methylmorfinan-6-ol
Ethylmorfin       3-ethylmorfin
Folkodin        3-(2-morfolinoethyl)morfin
Kodein         3-methylmorfin
Nikodikodin       6-nikotinoyl-7,8-dihydrokodein
Nikokodin        6-nikotinoylkodein
Norkodein        N-demethylkodein
Propiram        N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-(2-pyridyl)pro-
            pionamid
-------------------------------------------------------------------------------
---------
Vcetne izomeru omamnych latek uvedenych v tomto seznamu, dale soli
omamnych latek uvedenych v tomto seznamu, vcetne soli izomeru
latek uvedenych v tomto seznamu ve vsech pripadech, kdy tyto soli
mohou existovat.

               Pril.3

         OMAMNE LATKY ZARAZENE DO SEZNAMU IV
      podle Jednotne Umluvy o omamnych latkach
  (vyhlaska c. 47/1965 Sb. ve zneni sdeleni c. 458/1991 Sb.)

Mezinarodni nechraneny          Chemicky nazev           
Poznamka
    nazev
    (INN)
  v ceskem jazyce
-------------------------------------------------------------------------------
---------
Desomorfin       6-desoxy-7,8-dihydromorfin
Etorfin         6,7,8,l4-tetrahydro-7alfa-2(R)-hydroxy-2-pentyl-
            -6,l4-endo-ethenooripavin
Heroin         3,6-diacetylmorfin
Ketobemidon       4-(3-hydroxyfenyl)-1-methyl-4-propionylpiperidin
Konopi
Pryskyrice z konopi
-------------------------------------------------------------------------------
---------
Vcetne soli omamnych latek uvedenych v teto skupine ve vsech
pripadech, kdy tyto soli mohou existovat.

               Pril.4

       PSYCHOTROPNI LATKY zarazene do seznamu I
       podle Umluvy o psychotropnich latkach
          (vyhlaska c. 62/1989 Sb.)

Mezinarodni nechraneny   Dalsi            Chemicky 
nazev           Poznamka
   nazev (INN)    mezinarodni
  v ceskem jazyce   nechraneny
            nazev nebo
             obecny
              nazev
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Brolamfetamin      DOB     
2-amino-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan
            DET     N,N-diethyltryptamin
Dimethoxyamfetamin   DMA     dl-2-amino-1-(2,5-dimethoxyfenyl)propan
            DMHP     
3-(1,2-dimethylheptyl)-1-hydroxy-7,8,9,lO-tetra-
                   hydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzob,dpyran
            DMT     N,N-dimethyltryptamin
2,5-Dimethoxy-     DOET     
dl-2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-ethylfenyl)propan
2,5-Dimethoxy-     DOET     
dl-2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-ethylfenyl)propan
-4-ethylamfetamin
Eticyklidin       PCE     N-ethyl-1-fenylcyklohexylamin
Etryptamin              3-(2-aminobutyl)indol
Kathinon               ()-2-aminopropiofenon
(+)Lysergid       LSD,     (+)-N,N-diethyllysergamid (diethylamid 
kyseliny
            LSD-25    d-lysergove)
            Meskalin   3,4,5-trimethoxyfenethylamin
Methkathinon             2-(methylamino)-1-fenylpropan-1-on
5-Methoxy-3,4-     MMDA     
2-amino-1-(5-methoxy-3,4-methylendioxyfenyl)pro-
-methylendioxy-           pan
amfetamin
4-Methylaminorex           
(+/-)-cis-2-amino-5-fenyl-4-methyl-2-oxazolin
3,4-Methylen-dioxy-   MDMA     
1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-methylaminopropan
methamfetamin
N-Ethyl MDA             
(+/-)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylendioxy)
y)
                   fenethylamin
N-Hydroxy MDA            (+/-)-N[alfa-methyl-3,4-
                   (methylendioxy)fenethyl]hydroxylamin
            Parahexyl  
3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,lO-tetrahydro-6,6,9-tri-
                   methyl-6H-dibenzol[b,d]pyran
Para-methoxy-      PMA     2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan
amfetamin
Psilocybin              
N,N-dimethyl-0-fosforyl-4-hydroxytryptamin
            Psilotsin  3-(2-dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindol
            Psilocin
Rolicyklidin      PHP, PCPY  1-(l-fenylcyklohexyl)pyrrolidin
            STP, DOM   
2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan
Tenamfetamin      MDA     2-amino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan
Tenocyklidin      TCP     1-1-(2-thienyl)cyklohexylpiperidin
            THC     Tetrahydrokanabinoly, vsechny izomery:
                   delta 6a(10a), delta 6a(7), delta 7, 
delta 8,
                   delta 10, delta 9(11) a jejich
                   stereochemicke varianty
Trimethoxy-       TMA     
dl-2-amino-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan
amfetamin
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Vcetne stereoizomeru psychotropnich latek, az na vyslovne vyjimky,
uvedenych  v tomto  seznamu ve  vsech pripadech,  kdy tyto
stereo-izomery  mohou existovat  podle zvlastniho  chemickeho
oznaceni a soli psychotropnich latek uvedenych v tomto seznamu ve
vsech pripadech, kdy mohou existovat.

               Pril.5

       PSYCHOTROPNI LATKY zarazene do seznamu II
       podle Umluvy o psychotropnich latkach
          (vyhlaska c. 62/1989 Sb.)

              Dalsi
            mezinarodni
Mezinarodni nechraneny  nechraneny           Chemicky nazev
    nazev      nazev 
nebo                             Poznamka
    (INN)      obecny nazev
  v ceskem jazyce
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Amfetamin               (+/-)-2-amino-1-fenylpropan
Dexamfetamin             (+)-2-amino-1-fenylpropan
Fencyklidin       PCP      1-(l-fenylcyklohexyl)piperidin
Fenetylin               
dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-{2-[(1-methyl-2-
                   fenylethyl)aminoethyl}-1H-purin-2,6-dion
Fenmetrazin              2-fenyl-3-methylmorfolin
Levamfetamin             1-2-amino-1-fenylpropan
Levometamfetamin           1-1-fenyl-2-methylaminopropan
Meklokvalon              
3-(o-chlorfenyl)-2-methyl-4(3H)-chinazolinon
Methakvalon              2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-chinazolinon
Metamfetamin             (+)-1-fenyl-2-methylaminopropan
Metamfetamin racemat         (+/-)-1-fenyl-2-methylaminopropan
Methylfenidat             methylester kyseliny 
2-fenyl-2-(2-piperidyl)octove
Sekobarbital             5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbiturova 
kyselina     Odpovida takovym
Dronabinol                                   
       stereochemickym variantam

       delta-9-THC, jako napr.

       [(-)-transdelta-9-THC]

            delta-9-THC  delta 9 tetrahydrokanabinol a jeho 
steriochemicke
                   varianty
Zipeprol               
alfa-(alfa-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyfenethyl)-1-
                   -piperazinethanol
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Vcetne soli latek uvedenych v teto skupine ve vsech pripadech, kdy
existence takovych soli je mozna.
               Pril.6

       PSYCHOTROPNI LATKY zarazene do seznamu III
       podle Umluvy o psychotropnich latkach
          (vyhlaska c. 62/1989 Sb.)

 Mezinarodni    Dalsi             Chemicky 
nazev            Poznamka
 nechraneny   mezinarodni
  nazev    nechraneny
  (INN)    nazev nebo
 v ceskem   obecny nazev
  jazyce
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Amobarbital          5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbiturova kyselina
Buprenorfin          
21-cyklopropyl-7-alfa-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethyl
                propyl]-6,l4-endo-ethano-6,7,8,l4-tetrahydro-
                oripavin
                oripavin
Butalbital           5-allyl-5-isobutylbarbiturova kyselina
Cyklobarbital         5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-ethylbarbiturova 
kyselina
Flunitrazepam         1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-
                -2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Glutethimid          2-ethyl-2-fenylglutarimid
Kathin    [(+)-norpseudo- D-threo-2-amino-1-hydroxy-1-fenylpropan
       -efedrin]
Pentazocin           
6,ll-dimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-(3-methyl-
                -2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
Pentobarbital         5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbiturova kyselina
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Vcetne soli latek uvedenych v teto skupine ve vsech pripadech, kdy
existence takovych soli je mozna.

               Pril.7

       PSYCHOTROPNI LATKY zarazene do seznamu IV
       podle Umluvy o psychotropnich latkach
          (vyhlaska c. 62/1989 Sb.)
 Mezinarodni   Dalsi
 nechraneny  mezinarodni
   nazev    nechraneny           Chemicky nazev
   (INN)    nazev 
nebo                              Poznamka
  v ceskem   obecny nazev
  jazyce
-------------------------------------------------------------------------------
----------------
Allobarbital         5,5-diallylbarbiturova kyselina
Alprazolam          6-fenyl-8-chlor-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a]-
               [l,4]benzodiazepin
Amfepramon          2-(diethylamino)propiofenon
Aminorex           2-amino-5-fenyl-2-oxazolin
Barbital           5,5-diethylbarbiturova kyselina
Benzfetamin          N-benzyl-N,-dimethylfenethylamin
Bromazepam          7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-
               benzodiazepin-2-on
Brotizolam          2-brom-4-(o-chlorfenyl)-9-methyl-6H-
               thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin
Butobarbital         5-butyl-5-ethylbarbiturova kyselina
Delorazepam          1,3-dihydro-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-2H-1,4-
               -benzodiazepin-2-on
Diazepam           1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-
               -benzodiazepin-2-on
Estazolam           6-fenyl-8-chlor-4H-s-triazolo-[4,3-a] [1,4]
               benzodiazepin
Ethinamat           1-ethinylcyklohexanolkarbamat
Ethchlorvynol         3-ethyl-1-chlor-1-penten-4-in-3-ol
Ethylamfetamin        dl-2-ethylamino-1-fenylpropan
Ethylloflazepat        ethyl 2,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7-chlor-
               -2-oxo-lH-1,4-benzodiazepin-3-karboxylat
Fendimetrazin         (+)-3,4-dimethyl-2-fenylmorfolin
Fenkamfamin          dl-2-ethylamino-3-fenylbicyklo[2,2,1]heptan
Fenobarbital         5-ethyl-5-fenylbarbiturova kyselina
Fenproporex          dl-2-(2-kyanethylamino)-1-fenylpropan
Fentermin           1,1-dimethylfenethylamin
Fludiazepam          1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7-chlor-1-methyl-
               -2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Flurazepam          l-2-(diethylamino)ethyl-1,3-dihydro-5-(o-
               -fluorfenyl)-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Halazepam           1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-(2,2,2-trifluor-
               ethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Haloxazolam          10-brom-11b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahy-
               drooxazolo[3,2-d] [l,4]benzodiazepin-6(5H)-on
Chlordiazepoxid        
5-fenyl-7-chlor-2-methylamino-3H-1,4-benzo-diazepin-
               4-oxid
Kamazepam           1,3-dihydro-3-hydroxy-5-fenyl-7-chlor-1-methyl-
               -2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimethylkarbamat
               (ester)
Ketazolam           
8,l2b-dihydro-2,8-dimethyl-l2b-fenyl-11-chlor-4H-
               -1,3oxazino3,2-d 1,4benzodiazepin-4,7-(6H)-
               -dion
Klobazam           5-fenyl-7-chlor-1-methyl-1H-1,5-benzodiazepin-
               -2,4(3H,5H)-dion
Klonazepam          
1,3-dihydro-5-(o-chlorfenyl)-7-nitro-2H-1,4-benzo-
               diazepin-2-on
Klorazepat          2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-fenyl-7-chlor-lH-
               -1,4-benzodiazepin-3-karboxylova kyselina
Klotiazepam          
1,3-dihydro-7-ethyl-5-(o-chlorfenyl)-1-methyl-2H-
               -thieno[2,3-e] [l,4]diazepin-2-on
Kloxazolam          10-chlor-11b-(o-chlorfenyl)-2,3,7,11b-tetra-
               hydrooxazolo[3,2-d] [l,4]benzodiazepin-6(5H)-on
Lefetamin    SPA      (-)-1,2-difenyl-1-dimethylaminoethan
Loprazolam          2,4-dihydro-6-(o-chlorfenyl)-2-[(4-methyl-1-
               -piperazinyl)methylen]-8-nitro-lH-imidazo-
               [1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on
Lorazepam           1,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-
               -2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Lormetazepam         1,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-
               -1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Mazindol           
2,5-dihydro-5-(p-chlorfenyl)-3H-imidazo[2,l-alfa]-
               isoindol-5-ol)
Medazepam           2,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-methyl-lH-1,4-
               -benzodiazepin
Mefenorex           dl-2-(3-chlorpropylamino)-1-fenylpropan
Meprobamat          2-methyl-2-(l-propyl)-1,3-propandiol dikarbamat
Mesokarb           3-(alfa-methylfenethyl)-N-
               (fenylkarbamoyl)sydnonimin
Methylfenobarbi        5-ethyl-5-fenyl-1-methylbarbiturova kyselina
tal
Methyprylon          3,3-diethyl-5-methylpiperidin-2,4-dion
Midazolam           8-chlor-6-(o-fluorfenyl)-1-methyl-4H-imidazo-
               [1,5-a] [1,4]benzodiazepin
Nimetazepam          1,3-dihydro-5-fenyl-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-
               -benzodiazepin-2-on
Nitrazepam          
1,3-dihydro-5-fenyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-
               -2-on
Nordazepam          
1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-
               -2-on
Oxazepam           1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlor-2H-1,4-
               -benzodiazepin-2-on
Oxazolam           
11b-fenyl-10-chlor-2-methyl-2,3,7,11b-tetrahydro-
               oxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
Pemolin            5-fenyl-2-imino-4-oxazolidinon
Pinazepam           1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-(2-propinyl)-2H-
               -1,4-benzodiazepin-2-on
Pipradrol           difenyl(2-piperidyl)methanol
Prazepam           1-cyklopropylmethyl-1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-
               -2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Pyrovaleron          
dl-1-(4-methylfenyl)-2-(l-pyrrolidinyl)-1-pentanon
Sekbutabarbital        5-ethyl-5-(1-methylpropyl)barbiturova kyselina
Temazepam           1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlor-1-methyl-
               -2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Tetrazepam          5-(l-cyklohexenyl)-1,3-dihydro-7-chlor-1-methyl-
               -2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Triazolam           8-chlor-6-(o-chlorfenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo-
               [4,3-a] [1,4]benzodiazepin
Vinylbital          5-(l-methylbutyl)-5-vinylbarbiturova kyselina
-------------------------------------------------------------------------------
----------------
Vcetne soli latek uvedenych v teto skupine ve vsech pripadech, kdy
existence takovych soli je mozna.

               Pril.8

         PRIPRAVKY zarazene do seznamu III
      podle Jednotne Umluvy o omamnych latkach
  (vyhlaska c. 47/1965 Sb. ve zneni sdeleni c. 458/1991 Sb.)

+---------------------------------------+--------------------------------------
-----------------------------------+
|Pripravky obsahujici:         
|Podminky:                                |
|Pripravky obsahujici:         
|Podminky:                                |
+---------------------------------------+--------------------------------------
-----------------------------------+
|1) jednu z omamnych latek:       |Mohou obsahovat jednu nebo vice 
dalsich latek (nikoliv vsak omamnych)  |
|  Acetyldihydrokodein         |a mnozstvi omamne 
latky                         |
|  Dihydrokodein            |a) v jedne tablete, tobolce, ampuli, 
cipku, prip. v jine lekove forme  |
|  Ethylmorfin             |  nesmi presahnout 100 
mg,                       |
|  Folkodin              |b) v roztoku nesmi byt koncentrace 
vyssi nez 2,5 %.           |
|  Kodein               
|                                     |
|  Nikodikodin             
|                                     |
|  Nikokodin              |   |  
Norkodein              
|                                     |
+---------------------------------------+--------------------------------------
-----------------------------------+
|2) Difenoxin              |a) Mnozstvi difenoxinu nesmi 
presahnout v jedne tablete, tobolce,    |
|                    |  ampuli, cipku, prip. v jine 
lekove forme 0,5 mg.           |
|                    |b) Mnozstvi siranu atropinia musi 
byt nejmene 5 % k mnozstvi       |
|                    |  difenoxinu v jedne tablete, 
kapsli, ampuli, cipku, popr. jine     |
|                    |  lekove 
forme.                             |
+---------------------------------------+--------------------------------------
-----------------------------------+
|3) Difenoxylat             |a) Mnozstvi difenoxylatu nesmi 
presahnout v jedne tablete tobolce,    |
|                    |  ampuli, cipku, prip. v jine 
lekove forme 2,5 mg.           |
|                    |b) Mnozstvi siranu atropinia musi 
byt nejmene 1 % k mnozstvi       |
|                    |  difenoxylatu v jedne tablete, 
tobolce, ampuli, cipku, popr.      |
|                    |  v jine lekove 
forme.                         |
+---------------------------------------+--------------------------------------
-----------------------------------+
|4) Dextropropoxyfen          |Mnozstvi 
dextropropoxyfenu                        |
|                    |a) nesmi presahnout 135 mg v jedne 
tablete, tobolce, ampuli, cipku,   |
|                    |  prip. v jine lekove 
forme,                      |
|                    |b) v roztoku nesmi byt koncentrace 
vyssi nez 2,5 %.           |
@                                    i nez 
2,5 %.           |
|                    |Pripravek nesmi obsahovat zadnou 
psychotropni latku.           |
+---------------------------------------+--------------------------------------
-----------------------------------+
|5) Kokain               |Mnozstvi kokainu nesmi presahnout 
0,1 % kokainu.             |
+---------------------------------------+--------------------------------------
-----------------------------------+
|6) Opium nebo morfin          |a) Mnozstvi morfinu nesmi presahnout 
0,2 %.               |
|                    |b) Dale mohou obsahovat jednu nebo 
vice dalsich latek (nikoliv vsak   |
|                    |  
omamnych).                              |
|                    |Omamna latka v pripravku obsazena 
nesmi byt snadno ziskana zpet     |
|                    |v takovem mnozstvi, aby ohrozila 
verejne zdravi.             |
----------------------------------+
|7) Ipekakuanhovy prasek s opiem    |a) Mnozstvi opia v prasku nesmi byt 
vyssi nez 10 %.           |
|                    |b) Mnozstvi ipekakuanhoveho korene 
nesmi byt vyssi nez 10 %.       |
|                    |c) Mnozstvi jedne nebo vice dalsich 
latek (nikoliv vsak omamnych) nesmi |
|                    |  byt nizsi nez 80 
%.                          |
+---------------------------------------+--------------------------------------
-----------------------------------+
|8) Propiram              |a) Mnozstvi propiramu nesmi 
presahnout 100 mg v jedne tablete, tobolce, |
|                    |  ampuli, cipku, prip. v jine 
lekove forme.               |
|                    |b) Mnozstvi methylcelulozy v 
pripravku musi byt nejmene stejne nebo vyssi|
+---------------------------------------+--------------------------------------
-----------------------------------+
Vcetne homeopaticky vyrobenych pripravku, jejichz stupen redeni je
vyssi nez D4 nebo CH2.

               Pril.9

         PREKURSORY zarazene do tabulky I
      podle Umluvy OSN proti nedovolenemu obchodu
        s omamnymi a psychotropnimi latkami
          (sdeleni c. 462/1991 Sb.)

  Mezinarodni nechraneny                Chemicky nazev
 nazev(INN) v ceskem jazyce
-------------------------------------------------------------------------------
------------
Efedrin            a/ 
(1R,2S)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol,               b/ 
(1S,2R)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol,
               c/ racemicka smes latek uvedenych pod pismenem 
a/, b/

Ergometrin          N-1-(hydroxymethyl)ethylamid D-lysergove 
kyseliny

Ergotamin           
5'alfa-benzyl-12'-hydroxy-2'-methyl-3',6',18-ergotamantrion

Kyselina lysergova      kyselina 
(8beta)-9,1O-didehydro-6-methylergolin-8-karboxylova

Pseudoefedrin         a/ (1R,2R)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol,
               b/ (1S,2S)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol,
               c/ racemicka smes latek uvedenych pod pismenem 
a/, b/

Fenylaceton          1-fenyl-2-propanon

Isosafrol           1,2-(methylendioxy)-4-propenylbenzen (smes 
cis+trans forma)
(cis+trans forma)

N-acetylantranilova kyselina kyselina 2-acetamidobenzoova

3,4-methylendioxyfenyl-2-   3,4-methylendioxyfenyl-2-propanon
-propanon

Piperonal           1,3-benzodioxol-5-karbaldehyd

Safrol            4-allyl-1,2-methylendioxybenzen
-------------------------------------------------------------------------------
------------
Vcetne soli ve vsech pripadech, kdy existence takovych soli je
mozna.

               Pril.10

        POMOCNE LATKY zarazene do tabulky II
      podle Umluvy OSN proti nedovolenemu obchodu
        s omamnymi a psychotropnimi latkami
          (sdeleni c. 462/1991 Sb.)

+---------------------------------------------------------------+--------------
----------+
|Mezinarodni nechraneny nazev (INN) v ceskem jazyce       |Chemicky 
nazev     |
+---------------------------------------------------------------+--------------
----------+
|Kyselina antranilova                      |kyselina 
2-aminobenzoova|
+---------------------------------------------------------------+--------------
----------+
|Kyselina fenyloctova                      |kyselina 
fenyloctova  |
+---------------------------------------------------------------+--------------
----------+
|Piperidin                           
|hexahydropyridin    |
+---------------------------------------------------------------+--------------
----------+
+---------------------------------------------------------------+--------------
----------+
|Anhydrid kyseliny octove                    
|acetanhydrid      |
+---------------------------------------------------------------+--------------
----------+
Vcetne soli uvedenych latek ve vsech pripadech, kdy existence
takovych soli je mozna.

               Pril.11


   POMOCNE LATKY zarazene do tabulky II podle Umluvy OSN
 proti nedovolenemu obchodu s omamnymi a psychotropnimi latkami
          (sdeleni c. 462/1991 Sb.)

+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Mezinarodni nechraneny nazev (INN) v ceskem jazyce |Chemicky nazev     |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Aceton                       |2 - propanon      |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Ether                       |Diethylether      |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Kyselina chlorovodikova              |kyselina chlorovodikova|
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Kyselina sirova                  |kyselina sirova    |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Manganistan draselny                |Manganistan draselny  |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Methylethylketon                  |2-butanon       |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Toluen                       |methylbenzen      |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
Vcetne soli uvedenych latek ve vsech pripadech, kdy existence
takovych soli je mozna, s vyjimkou soli kyseliny chlorovodikove
a kyseliny sirove.
 

Search the boards