Posted By: BigFoot (Shock To The System !) on 'CZhistory'
Title:     Rimske vojsko
Date:      Thu May 25 09:10:27 2000

Zdar
Nevim o historii (natoz RImske) ubec nic ... ovlivnen dojmem, ktery na me 
ucinil Gladiator, napadla me otazka, bylo vubec neco schopno se Rimanum 
postavit ? (krevni obeh nechme stranou ;))
Bye

BigFoot, aka Yaroukh; yaroukh@email.cz
"Budiz svetlo", rekl Booh - a bylo svetlo ...
"Budiz k nicemu", rekl Booh - and here I am !
8}__ __ _

Search the boards